Biblioteka Szkolna zaprasza rodziców i uczniów do udziału w konkursie fotograficznym "Przyłapani na czytaniu".

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin.

2. Tematyka zdjęć jest dowolna, powinna jednak pokazać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.

3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się postać, uczestnik przesyłając ją zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.

4. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

5. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa. Nadsyłając prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego "Przyłapani na czytaniu" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

6. Każdy uczeń może złożyć maksymalnie 5 prac, w terminie do 1 czerwca 2018 r.

7. Zdjęcia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: szkola45gdynia@poczta.onet.pl lub dostarczyć do biblioteki szkolnej, (np. w podpisanej kopercie - imię, nazwisko, klasa), żeby organizator nie miał problemu z określeniem autora prac.

8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej szkoły.